Дефиниции

„ПРЕДИЗВИКАЙ“ ЕООД е собственик на Интернет сайт www.predizvikai.com представляващ Интернет магазин; (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.predizvikai.com;

“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от www.predizvikai.com при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Въведение

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.predizvikai.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.predizvikai.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.predizvikai.com, Потребителят, независимо дали се е регистрирал или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от „ПРЕДИЗВИКАЙ“ ЕООД чрез Сайта.

Достъп до сайта

Каталогът с продукти на www.predizvikai.com е достъпен за разглеждане от всички.

Стоки, обект на продажба

В цената на всички стоки публикувани на сайта е включен Данък Добавена Стойност (ДДС).

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. www.predizvikai.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Стоки, които се изработват по индивидуална заявка на клиента, както и поръчки на обща стойност над 200 лева, се изпълняват от „ПРЕДИЗВИКАЙ“ ЕООД след заплащане на задатък (капаро) в размер минимум 20% от стойността на поръчката от страна на клиента.
Съгл. Чл. 92 от ЗЗД При отказ от поръчката от страна на клиента или ако същата не бъде успешно получена и заплатена в срок от 10 дни след обявения срок за доставка, договорът за покупко-продажба се счита за прекратен, а задатъкът служи като обезщетение за вредите от неизпълнението му и не се възстановява.

.

Не носим отговорност, ако артикулът е придобил дефект при неправилна употреба, или ако е умишлено наранен. Състава на дебелите корици съдържа вода, затова, не е хубаво книгите да бъдат излагани на слънце или на високи температури за повече часове. Защото те могат да се огънат и да променят формата си. На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта.

Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.

Според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) – те не подлежат на такова връщане.

Разходите за доставка на стоки подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е експедирана или при основателна рекламация на предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена доставка на стоки и последвал отказ от покупка на общо основание (чл. 50 ЗЗП), стойността на доставката не подлежи на възстановяване, тъй като същата е извършена с изричното предварително съгласие на клиента и услугата по доставка е изпълнена изцяло.

www.predizvikai.com  не носи отговорност за вида на транспортната и търговската опаковка на стоките; видът им може да се влоши по време на транспорта до потребителя. Доколкото това не се отразява на качеството на стоките, подобни увреждания или липса на търговска опаковка не може да се считат за дефект на стоките.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение извършено от оператор на „ПРЕДИЗВИКАЙ“ ЕООД.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.predizvikai.com Услуги;

Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

Да уведомява незабавно www.predizvikai.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на www.predizvikai.com

www.predizvikai.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

www.predizvikai.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на www.predizvikai.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.predizvikai.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

www.predizvikai.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.predizvikai.com, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. www.predizvikai.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.predizvikai.com.

www.predizvikai.com има правото да изиска частично или пълно предплащане за предоставяне на предлаганите в сайта стоки и услуги, или да откаже тяхното изпълнение, когато са на лице, някои от следните положения:
– При реални съмнения относно възрастта (навършено пълнолетие) на потребителя.
– При поръчки въведени с невалидни и/или противоречиви данни относно потребителя и адреса за доставка.

– Както и при всички други опити за злоупотреби или неправомерно ползване на сайта и предлаганите услуги, които могат да бъдат доказани.

www.predizvikai.com може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. www.predizvikai.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.predizvikai.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

www.predizvikai.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.predizvikai.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.predizvikai.com.

Потребителят е длъжен да обезщети www.predizvikai.com  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на www.predizvikai.com, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.predizvikai.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

www.predizvikai.com има право да изпраща писмо (имейл) с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. www.predizvikai.com няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

www.predizvikai.com има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от www.predizvikai.com, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес predizvikai@mail.com. www.predizvikai.com събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които www.predizvikai.com ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.

www.predizvikai.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.predizvikai.com, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то www.predizvikai.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.